juego 2D java sencillo disparos niveles puntaje

Technology

juego 2D java sencillo disparos niveles puntaje

bueno aqui les dejare un buen codigo de este juego desarrollado en java con apariencia 2D de disparos niveles y puntaje  en el cual se maneja con el teclado y el click del mouse tanto izquierdo como derecho aqui un pantallaso del juego:

juego 2D java sencillo disparos niveles puntaje


primero todo el juego lo desarrolle dentro de un pakete llamado game_atack  dentro de este pakete habran 6 clases incluyendo la principal una imagen para que se orienten:luego vamos a crear una clase llamada Controller y colocamos el siguiente codigo:
import java.awt.Desktop;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/*
 * Controller klassen, som har alle objekter i brugerfladen og styrer mus- og keyboard hændelser og main-tråden som kører hele programmet.
*/
public class Controller implements java.awt.event.KeyListener, java.awt.event.MouseListener, java.awt.event.MouseMotionListener{
 //opretter alle variabler der skal bruges
 Window w; //window klassen som bruges til at tegne med
 Player p; //Playeren, som man styrer rundt
 java.util.Vector e; //en vektor til fjenderne. en vektor er et dynamisk array
 java.util.Vector s; //en vektor til skudene
 javax.swing.JFrame f; //reference til vinduet
 java.awt.Point mouse_pos; //point er et objekt med en x og y variabel
 int health; //holder hvor meget liv man har tilbage
 int shaking; //en nedtæller til når skærmen skal ryste
 int level; //variabel til ens level
 int xp; //variabel til xp, som man bruger til at stige i level
 int levelup; //nedtæller til "level up"-animationen
 int score; //variabel til ens score
 int cooldown; //variabel til nedtælling, indtil man kan bruge super-angreb
 int waittime; //variabel til at tælle hvor lang tid siden der er der sidst kom en fjende
 boolean pause; //boolean om spillet er pauset
 //konstruktøreren til klassen, tager en JFrame som argument, som er selve vinduet programmet skal tegnes i.
 Controller(javax.swing.JFrame f){
 mouse_pos = new java.awt.Point(0, 0); //opretter et point til musens positioner og sætter det til position (0, 0)
 w = new Window(this); //opretter en window instans, og giver denne instans som argument for at kunne referere til det
 p = new Player(this); //opretter palyer instansen og giver denne instans som argument
 e = new java.util.Vector(); //Opretter en ny vektor til fjenderne
 s = new java.util.Vector(); //opretter en ny vektor til skudene
 //sætter standartværdier på alle variablerne
 health = 450;
 shaking = 0;
 level = 1;
 xp = 0;
 levelup = 0;
 score = 0;
 cooldown = 0;
 waittime = 0;
 this.f = f; //sætter denne klasse's f variabel til den som blev givet som argument. F er så en reference til selve vinduet.
 this.f.getContentPane().add(w, java.awt.BorderLayout.CENTER); //tilføjer window instansen i midten af JFrame vinduet
 this.f.pack(); //pakker vinduet, gør at det får en optimal størrelse til indholdet
 this.f.addMouseListener(this); //sætter en musselytter i gang til vinduet
 this.f.addMouseMotionListener(this); //sætter en mussebevægelseslytter i gang til vinduet
 this.f.addKeyListener(this); //sætter en tasteturlytter i gang til vinduet
 run(); //starter spillet's løkke
 }
 // spillet's hovedløkke, som kører hele tiden, og sørger for at alting bevæger sig rigtigt. Er void da den ikke returnerer noget.
 void run(){
 while(true){ //kører altid
  //hvis spillet er pauset
  if(pause){
  //tegn skærmen
  w.repaint();
  //vent i 100 millisekunder
  try{
   Thread.sleep(100);
  }catch(Exception e){}
  //starter løkken igen
  continue;
  }
  //hvis cooldown-variablen er større end 0, så sæt den en tak ned
  if(cooldown > 0){
  cooldown--;
  }
  //dette er koden som opretter nye fjender på tilfældige tidspunkter
  //chancen bliver højere med waittime
  if(Math.random() < ((0.002*level*level)/10)+0.0001*waittime && !p.dead){ //hvis der ved en chance skulle oprettes en ny fjende, og at spillet ikke er slut
  e.add(new Enemy(this)); //opret ny fjende og læg den i vektoreren
  //nulstiller waittime
  waittime = 0;
  if(Math.random() < 0.66){ //2/3 chance
   //sæt fjendens position til en tilfældig ude i siderne af skærmen
   e.get(e.size()-1).x = (Math.random() < 0.5? -50: 550);
   e.get(e.size()-1).y = (int)(Math.random()*400);
  }else{ //ellers
   //sæt fjendens position til et tilfældigt sted over skærmen
   e.get(e.size()-1).x = (int)(Math.random()*400);
   e.get(e.size()-1).y = -50;
  }
  e.get(e.size()-1).health = 5*level*level; //sæt fjendens liv i forhold til sværhedsgraden
  }else{
  //hvis der ikke kommer en fjende, sæt waittime en tak op
  waittime++;
  }
  //kører spiller-objektet's hovedløkke, som syrer bl.a. bevægelse
  p.run();
  //kører igennem hele fjende-vektoren
  for(int i = 0; i < e.size(); i++){
  //kører fjenden's hovedlykke
  e.get(i).run();
  //hvis fjenden er blevet skudt
  if(e.get(i).dead){
   //hvis y er over 500 (den er fløjet ud af skærmen)
   if(e.get(i).y > 500){
   //fjern den fra vektoren
   e.remove(i);
   //gå en tilbage i vektoren (da den er blevet forskubbet en plads)
   i--;
   }
  }
  }
  //kører igennem skud-vektoren
  for(int i = 0; i < s.size(); i++){
  //kører hovedløkken for skudet
  s.get(i).run();
  //hvis skudet er fløjet ud for skærmen
  if(s.get(i).x > 500 || s.get(i).y > 500 || s.get(i).x < 0 || s.get(i).y < 0){
   //fjern skuddet
   s.remove(i);
   //gå en tilbage i vektoren
   i--;
  //hvis skuddet stadig er på skærmen, og det er en fjende som har skudt det af sted
  }else if(!s.get(i).friendly){
   //beregn x og y forskellen på skuddet og spilleren
   int xdiff = (p.x+p.cox)-(s.get(i).x);
   int ydiff = (p.y+p.coy)-(s.get(i).y);
   //hvis både x og y forskellen er mindre end 50
   if(Math.abs(xdiff) < 50 && Math.abs(ydiff) < 50){
   //fjern skuddet
   s.remove(i);
   //gå en tilbage i vektoren
   i--;
   //sæt skade nedtælleren til 20 frames
   p.damage = 20;
   //fjerner 25 liv
   health -= 25;
   //sætter ryste effekten til at køre 20 frames
   shaking = 20;
   //hvis man ikke har mere liv tilbage
   if(health <= 0){
    //spillet er slut
    p.dead = true;
    //få spilleren til at lave en hoppeeffekt
    p.vy = -10;
    //sæt horisontalbevægelse til 0
    p.vx = 0;
   }
   }
  //hvis skuddet er på skærmen, og man selv har skudt det af
  }else{
   //kør igennem alle fjende-objekterne
   for(int j = 0; j < e.size(); j++){
   //hvis fjenden ikke er død
   if(!e.get(j).dead){
    //beregn x og y forskellen
    int xdiff = (e.get(j).x+e.get(j).cox)-(s.get(i).x);
    int ydiff = (e.get(j).y+e.get(j).coy)-(s.get(i).y);
    //hvis både x og y forskellen er mindre end 50
    if(Math.abs(xdiff) < 50 && Math.abs(ydiff) < 50){
    //fjern skuddet
    s.remove(i);
    //gå en tilbage i vektoren
    i--;
    //sat skade nedtælleren på fjenden til 20
    e.get(j).damage = 20;
    //fjern 10 af fjendens liv
    e.get(j).health -= 10;
    //hvis fjenden ikke har mere liv tilbage
    if(e.get(j).health <= 0){
     //fjenden er død
     e.get(j).dead = true;
     //sæt den til at lave et lille hop
     e.get(j).vy = -10;
     //tilføj 250 point ganget med hvilket level man er i
     score += 250*level;
     //giv en op i xp
     xp++;
     //hvis man har nok xp til at stige i level
     if(xp > level*6){
     //nulstil xp tælleren
     xp -= level*6;
     //sæt level en op
     level++;
     //sætter "level up"-animationen til at køre 150 frames
     levelup = 150;
     //giver en masse point
     score += 10000*level;
     }
    }
    //stopper med at loope igennem fjender
    break;
    }
   }
   }
  }
  }
  //gentegner skærmen
  w.repaint();
  //venter i 20 millisekunder før løkken kører igen, for at få spillet til ikke at køre for hurtigt og for at computeren skal kunne følge med og køre mere flydene
  try{
  Thread.sleep(20);
  }catch(Exception e){}
 }
 }
 //funktion som bliver kaldt når en tasteturtast bliver sluppet. Implementeret fra KeyListener
 public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent e){
 //hvis man ikke har tabt
 if(!p.dead){
  //hvis man har sluppet A (keycode 65) eller D (keycode 68)
  if(e.getKeyCode() == 65 || e.getKeyCode() == 68){
  //sætter den horisontale hastighed til 0
  p.vx = 0;
  }
 }
 }
 //funktion som bliver kaldt når en tasteturtast bliver trykket ned. Implementeret fra KeyListener
 public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e){
 //hvis man ikke har tabt
      System.out.println(""+e.getKeyCode());
      System.out.println("keyPressed="+KeyEvent.getKeyText(e.getKeyCode())+"y su numero es"+e.getKeyCode());
 if(!p.dead){
  //hvis man har trykket A
  if(e.getKeyCode() == 65||e.getKeyCode() == 37){
  //sætter horisontalhastigheden til -4 (4 til venstre)
  p.vx = -4;
  //hvis man har trykket D
  }else if(e.getKeyCode() == 68||e.getKeyCode() == 39){
  //sætter horisontalhastigheden til 4 (til højre)
  p.vx = 4;
  //hvis man har trykket mellemrum (keycode 32)
  }else if(e.getKeyCode() == 32||e.getKeyCode() == 38){
  //hvis man står på jorden
  if(p.y == 400-p.h){
   //løfter en 10 op
   p.y -= 10;
   //sætter vertikalhastigheden til -10 (10 opad)
   p.vy = -10;
  }
  //hvis man har trykket på P
  }else if(e.getKeyCode() == 80){
  //hvis spillet er pauset, stop pause, ellers start pause
              System.out.println("P");
  if(pause){
   pause = false;
  }else{
   pause = true;
  }
  }
 }
 }
 //funktionerne keyTyped, mouseExited, mouseEntered og mouseClicked bruger vi ikke, men skal implementeres alligevel. Kommer fra KeyListener og MouseListener
 public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent e){}
 public void mouseExited(java.awt.event.MouseEvent e){}
 public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent e){}
 public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e){}
 //funktion som bliver kaldt når en musetast bliver sluppet. Implementeret fra MouseListener
 public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent e){
 //hvis personens y er over 2000 (altså at game over-skærmen er vist)
 if(p.y > 2000){
          System.out.println("  mayor a 2000");
  //hvis man har klikket på venste musetast
  if(e.getButton() == e.BUTTON1){
              System.out.println("boton "+e.getButton());
  //hvis musens position er indenfor knappen på game over-skærmen
  if(mouse_pos.x > 150 && mouse_pos.x < 350 && mouse_pos.y > 300 && mouse_pos.y < 350){
                try {
                  // System.exit(0);
                  // System.exit(0);
                  ventana();
                } catch (IOException ex) {
                  Logger.getLogger(Controller.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                } catch (URISyntaxException ex) {
                  Logger.getLogger(Controller.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                }
  }
  }
 }
 }
    
     public void ventana() throws IOException, URISyntaxException{
     Desktop.getDesktop().browse(new URI("http://andres2288.com/compras/juegobala.php"));
  
  }
 //funktion som bliver kaldt når en mustetast bliver trykket ned. Implementeret fra MouseListener
 public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent e){
 //hvis spillet ikke er slt og ikke på pause
 if(!p.dead && !pause){
  //hvis man har klikket på venste musetast
  if(e.getButton() == e.BUTTON1){
  //beregn x og y forskellen fra spilleren til musen's position
  int xdiff = mouse_pos.x-(p.x+p.cox);
  int ydiff = mouse_pos.y-(p.y+p.coy);
  //beregn afstanden fra spilleren til musen
  double length = Math.sqrt(xdiff*xdiff+ydiff*ydiff);
  //opretter et nyt skud, med position på spilleren, som bevæger sig mod musen, og lægger det i skud-vektoren
  s.add(new Shot(p.x+p.cox, p.y+p.coy, (int)(xdiff*(5/length)), (int)(ydiff*(5/length)), true));
  //ellers hvis men har højre-klikket (button2 er klik med scrollhjulet)
  }else if(e.getButton() == e.BUTTON3){
  //hvis der ikke er nedkøling på superangrebet
  if(cooldown == 0){
   //kører igennem 360 grader, og opretter et nyt skud 40 gange på vejen, hvilket giver 40 skud som bevæger sig i hver sin retning
   for(int i = 0; i < 360; i += 360/40){
   s.add(new Shot(p.x+p.cox, p.y+p.coy, (int)(Math.cos(i)*10), (int)(Math.sin(i)*10), true));
   }
   //sætter neddkøling på våbnet. Nedkølingstiden falder jo længere man kommer i spillet
   cooldown = 450-level*15;
  }
  }
 }
 }
 //funktion som bliver faldt når musen bevæges. Implementeret fra MouseMotionListener
 public void mouseMoved(java.awt.event.MouseEvent e){
 //sætter mouse_pos koordinaterne til musens koordinater
 mouse_pos.setLocation(e.getX(), e.getY());
 }
 //funktion som bliver kaldt når musen flyttes, mens en musetast holdes nede. Implementeret fra MouseMotionListener
 public void mouseDragged(java.awt.event.MouseEvent e){
 //sætter mouse_pos koordinaterne til musens koordinater
 mouse_pos.setLocation(e.getX(), e.getY());
 }
}luego de la clase Controller seguimos con la clase del enemigo o del rival para esto creamos una clase llamada Enemy y colocamos el siguiente codigo:
public class Enemy extends Player{
 //deklarer nødvendige variabler (de fleste er allerede i palyer klassen og behøver ikke også at initialiseres her)
 int health; //liv tilbage
 //konstruktøren med controllerreference som argument
 public Enemy(Controller parent){
 //kalder player klassens konstruktør
 super(parent);
 //sætter gp1 til en anden farve, for at man kan se forskel fra dem og en selv
 gp1 = new java.awt.GradientPaint(x, y, new java.awt.Color(255, 50, 0), x, y+h, new java.awt.Color(150, 50, 0), true);
 //sætter standartværdier
 x = 0;
 y = 0;
 health = 1;
 }
 //overrider target funktionen, da kannonen skal pege på spilleren i stedet for musen
 public int target(int i){
 if(i == 0){
  //returnerer spillerens x-position
  return parent.p.x+parent.p.cox;
 }else{
  //returnerer spillerens y-position
  return parent.p.y+parent.p.coy;
 }
 }
 //kører run funktionen som bliver kørt i hvert frame
 public void run(){
 //hvis død
 if(dead){
  //sæt tyngdekraft og bevæg efter tyndgekraften
  vy += 0.2;
  y += vy;
 //ellers
 }else{
  //hvis spillet er slut
  if(parent.p.dead){
  //stop funktionen
  return;
  }
  //beregner x og y forskellen fra spilleren og fjenden
  int xdiff = (parent.p.x+parent.p.cox)-(x+cox);
  int ydiff = (parent.p.y+parent.p.coy)-(y+coy);
  //hvis fjenden er til højre for spilleren
  if(xdiff > 0){
  //bevæg til venstre
  x += 2;
  //ellers hvis fjenden er til venstre for spilleren
  }else if(xdiff < 0){
  //flyt til højre
  x -= 2;
  }
  //hvis fjenden er over spilleren
  if(ydiff > 0){
  //flyt nedad
  y += 2;
  //ellers hvis fjenden er under spilleren
  }else if(ydiff < 0){
  //flyt opad
  y -= 2;
  }
  //hvis både x og y forskellen er under 50
  if(Math.abs(xdiff) < 50 && Math.abs(ydiff) < 50){
  //mister ét liv
  parent.health--;
  //sætter 10 frames rysteeffekt
  parent.shaking = 10;
  //sætter 10 frames skade effekt
  parent.p.damage = 10;
  //hvis spilleren ikke har mere liv
  if(parent.health <= 0){
   //spillet er slut
   parent.p.dead = true;
   //få spilleren til at lave en hoppeeffekt
   parent.p.vy = -10;
   //sæt horisontalbevægelse til 0
   parent.p.vx = 0;
  }
  }
  //med en chance baseret på level, og hvis spillet ikker slut
  if(Math.random() < ((0.002*parent.level*parent.level)/10)+0.005 && !parent.p.dead){
  //beregn x og y forskellen på fjenden og spilleren
  xdiff = (parent.p.x+parent.p.cox)-(x+cox);
  ydiff = (parent.p.y+parent.p.coy)-(y+coy);
  //beregn afstenden mellem spilleren og fjenden
  double length = Math.sqrt(xdiff*xdiff+ydiff*ydiff);
  //opret et fjendtligt skud på fjendens position med retning mod spilleren.
  parent.s.add(new Shot(x+cox, y+coy, (int)(xdiff*(5/length)), (int)(ydiff*(5/length)), false));
  
            }
 }
 }
}
luego de esto creamos la clase del jugador para esto creamos una clase llamada Player donde colocaremos el siguiente codigo:/*
 * Player klassen, spilleren
*/
public class Player{
 //deklarerer nødvendige variabler
 public int x, y, w, h, cox, coy; //position, højde/bredde, kanonens position
 public double vx, vy; //hastighed
 java.awt.GradientPaint gp1; //gradient
 java.awt.geom.Ellipse2D e1, e2, e3; //ellipser
 java.awt.geom.Rectangle2D r1; //rektangel
 java.awt.BasicStroke bs1; //basicstroke
 java.awt.geom.Line2D l1, l2, l3, l4, l5, l6; //linier
 Controller parent; //reference til controlleren
 int damage; //nedtæller når man tager skade
 boolean dead; //om man har tabt
 //konstruktøren med controller referencen
 Player(Controller parent){
 //sætter standartværdier til alle variablerne
 x = 200;
 y = 100;
 w = 75;
 h = 75;
 cox = 30;
 coy = 45;
 damage = 0;
 //sætter referencevariablen
 this.parent = parent;
 //opretter alle tegneobjekterne
 gp1 = new java.awt.GradientPaint(x, y, new java.awt.Color(255, 200, 0), x, y+h, new java.awt.Color(255, 75, 0), true);
 e1 = new java.awt.geom.Ellipse2D.Double(0, 0, w, h);
 e2 = new java.awt.geom.Ellipse2D.Double(0, 0, 20, 30);
 e3 = new java.awt.geom.Ellipse2D.Double(0, 0, 8, 8);
 r1 = new java.awt.geom.Rectangle2D.Double(-25, -10, 75, 25);
 bs1 = new java.awt.BasicStroke(2);
 l1 = new java.awt.geom.Line2D.Double(0, 0, 40, 20);
 l2 = new java.awt.geom.Line2D.Double(0, 20, 40, 0);
 l3 = new java.awt.geom.Line2D.Double(0, 20, 20, 0);
 l4 = new java.awt.geom.Line2D.Double(0, 0, 20, 20);
 l5 = new java.awt.geom.Line2D.Double(20, 20, 40, 0);
 l6 = new java.awt.geom.Line2D.Double(20, 0, 40, 20);
 }
 //funktion som returnerer koordinater til det punkt kanonen skal pege på
 public int target(int i){
 //hvis i er lig 0
 if(i == 0){
  //returner musens x, da kanonen skal peje mod musen
  return parent.mouse_pos.x;
 //ellers
 }else{
  //returner musens y
  return parent.mouse_pos.y;
 }
 }
 //paint funktionen, tegner spilleren
 public void paint(java.awt.Graphics2D g){
 //opretter lokale variabler til positionsvariablerne, da disse kan blive ændret imens funktionen kører
 int tx = x, ty = y, tcox = cox, tcoy = coy;
 //sæt tegneudgangspunkt til spillerens position
 g.translate(tx, ty);
  //tegner med gradient gp1
  g.setPaint(gp1);
  //tegner e1 udfyldt
  g.fill(e1);
  //sætter steg til bs1
  g.setStroke(bs1);
  //sætter farve til sort
  g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
  //tegner kanten til e1;
  g.draw(e1);
  //flytter tegneudgangspunket lidt ind
  g.translate(17, 10);
  //hvis spilleren er død
  if(dead){
   //tegn strejerne l3, l4, l5 og l6
   g.draw(l3);
   g.draw(l4);
   g.draw(l5);
   g.draw(l6);
  //ellers hvis skadenedtælleren er i gang
  }else if(damage > 0){
   //sæt den til én mindre
   damage--;
   //tegn stregerne l1 og l2
   g.draw(l1);
   g.draw(l2);
  //ellers
  }else{
   //tegn med hvidt
   g.setPaint(java.awt.Color.WHITE);
   //tegner e2 udfyldt
   g.fill(e2);
   //sætter farven til sort
   g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
   //tegn kanten til e2
   g.draw(e2);
   //flyt tegneudgangspunktet lidt ind
   g.translate(6, 10);
   //tegn e3 udfyldt
   g.fill(e3);
   //flyt tegneudgangspunktet tilbage
   g.translate(-6, -10);
   //flyt tegneudgangspunket ind (til næste øje)
   g.translate(22, 0);
   //sæt farven til hvid
   g.setPaint(java.awt.Color.WHITE);
   //tegn e2 udfyldt
   g.fill(e2);
   //sæt farven til sort
   g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
   //tegn kanten til e2
   g.draw(e2);
   //flyt tegneudgangspunktet lidt ind
   g.translate(6, 10);
    //tegn e3 udfyldt
    g.fill(e3);
   //flyt tegneudgangspunktet tilbage
   g.translate(-6, -10);
   //flyt tegneudgangspunktet tilbage
   g.translate(-22, 0);
  }
  //flyt tegneudgangspunktet tilbage
  g.translate(-17, -10);
  //flyt tegneudgangspunktet til kannonens position
  g.translate(tcox, tcoy);
  //beregn x og y forskellen mellem positionen kannonen pejer mod og kannonens position
  double xdiff = target(0)-(tx+tcox);
  double ydiff = target(1)-(ty+tcoy);
  //hvis y forskellen ikke er lig 0 (hvilket ville dividere med 0)
  if(ydiff != 0){
   //rotér så kanonnen pejer mod målet
   g.rotate(Math.atan(ydiff/xdiff));
   //hvis den pejer mod venstre
   if(xdiff < 0){
   //roter 180 grader mere (180 grader = PI radianer)
   g.rotate(Math.PI);
   }
  }
  //sæt farven til grå
  g.setPaint(java.awt.Color.GRAY);
  //tegn r1 udfyldt
  g.fill(r1);
  //sæt farven til sort
  g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
  //tegn kanten til r1
  g.draw(r1);
  //gentag rotationen, bare omvendt, for at rotere alt andet tilbage
  if(ydiff != 0){
   g.rotate(-Math.atan(ydiff/xdiff));
   if(xdiff < 0){
   g.rotate(-Math.PI);
   }
  }
  //flyt tegneudgangspunktet tilbage
  g.translate(-tcox, -tcoy);
 //flyt tegneudgangspunktet tilbage
 g.translate(-tx, -ty);
 }
 //run funktionen, bliver kaldet hvert frame
 public void run(){
 //hvis men har tabt
 if(dead){
  //fald nedad
  vy += 0.2;
 //ellers
 }else{
  //hvis man er i luften
  if(y+h < 400){
  //sæt tyngekraft til
  vy += 0.2;
  //ellers
  }else if(y+h > 400){
  //sæt tyngdekraften til 0
  vy = 0;
  //fastsæt positionen
  y = 400-h;
  }
 }
 //bevæg spilleren
 x += Math.ceil(vx);
 y += Math.ceil(vy);
 //hvis man er gået ud for vinduet
 if(x > 500-h){
  //sæt en tilbage
  x = 500-h;
 //og det samme for den anden side af vinduet
 }else if(x < 0){
  x = 0;
 }
 }
}luego seguimos con la clase Shot donde colocaremos el siguiente codigo:
/*
 * Shot klassen, som er skuddene, både ens egne og fjendens
*/
public class Shot{
 //deklarerer nødvendige variabler
 public int x, y; //position
 double vx, vy; //hastighed
 boolean friendly; //om man selv har skudt den af eller ej
 java.awt.geom.Ellipse2D e; //en ellipse til at tegne den med
 //konstruktøren
 public Shot(int x, int y, int vx, int vy, boolean friendly){
 //sætter variablerne, som er givet som argumenter
 this.x = x;
 this.y = y;
 this.vx = vx;
 this.vy = vy;
 this.friendly = friendly;
 //opretter ellipseobjektet
 e = new java.awt.geom.Ellipse2D.Double(-8, -8, 16, 16);
 }
 //tegnefunktionen, tegner skuddet
 public void paint(java.awt.Graphics2D g){
 //sætter tegneudgangspunktet til x og y posiionen
 g.translate(x, y);
  //hvis det er ens eget skud
  if(friendly){
  //sæt farven til gul
  g.setPaint(java.awt.Color.YELLOW);
  //ellers
  }else{
  //sæt farven til orange
  g.setPaint(java.awt.Color.ORANGE);
  }
  //tegner skuddet udfyldt
  g.fill(e);
 //nulstiller tegneudgangspunktet
 g.translate(-x, -y);
 }
 //run funktionen, bliver kaldt i hvert frame
 public void run(){
 //flytter skuddet i forhold til hastigheden
 x += vx;
 y += vy;
 }
}


leugo creamos la clase Window donde mostrara toda la interfaz de la ventana del juego colocamos el siguiente codigo:


/*
 * Window klassen, som extender JPanel, er den som tegner spillet
*/
public class Window extends javax.swing.JPanel{
 //initialiserer alle nødvendige variabler
Controller parent; //reference til controlleren
 java.awt.GradientPaint gp1, gp2; //to gradiente farver
 java.awt.geom.Rectangle2D r1, r2, r3, r4; //fire rektangler
 java.awt.BasicStroke bs1; //et basicstroke objekt
 java.awt.geom.Line2D s1, s2; //to linier
 java.awt.Font f1, f2; //to skrifttyper
 java.awt.geom.RoundRectangle2D rr1, rr2; //to afrundede rektangler
 //konstruktøren, som tager en reference til controlleren som argument
 public Window(Controller c){
 //sætter parent til referencen
 parent = c;
 //sætter fortrukne størrelse på panelet, som bliver dens størrelse når vinduet pakkes
 setPreferredSize(new java.awt.Dimension(500, 500));
 //himlens farve
 gp1 = new java.awt.GradientPaint(0, 0, new java.awt.Color(50, 200, 255), 0, 400, java.awt.Color.BLUE);
 //jordens farve
 gp2 = new java.awt.GradientPaint(0, 100, new java.awt.Color(150, 255, 150), 0, 500, new java.awt.Color(50, 200, 50));
 //himlens figur
 r1 = new java.awt.geom.Rectangle2D.Double(0, 0, 500, 400);
 //jordens figur
 r2 = new java.awt.geom.Rectangle2D.Double(0, 400, 500, 100);
 //helbredsmåler
 r3 = new java.awt.geom.Rectangle2D.Double(0, 0, 450, 50);
 //cooldownmåler
 r4 = new java.awt.geom.Rectangle2D.Double(0, 0, 450, 5);
 //cursors streg
 bs1 = new java.awt.BasicStroke(1);
 //cursors figur
 s1 = new java.awt.geom.Line2D.Double(-16, 0, 16, 0);
 s2 = new java.awt.geom.Line2D.Double(0, -16, 0, 16);
 //skriftyper
 f1 = new java.awt.Font("Arial", 0, 40);
 f2 = new java.awt.Font("Arial", 0, 20);
 //vindue efter spillet
 rr1 = new java.awt.geom.RoundRectangle2D.Double(100, 100, 300, 300, 10, 10);
 rr2 = new java.awt.geom.RoundRectangle2D.Double(150, 300, 200, 50, 10, 10);
 }
 //paint funktionen bliver kaldt når vinduet skal gentegnes. Ved at tegne alting i update funktionen og kalde den fra paint får man en meget nem og simpel form for souble buffering
 public void paint(java.awt.Graphics g){
 update(g);
 }
 //update funktionen, tegner alting
 public void update(java.awt.Graphics g2){
 //opretter et graphics2d objekt ud fra det normale graphics objekt
 java.awt.Graphics2D g = (java.awt.Graphics2D) g2;
 //sætter graphics objektet til at tegne alting med anti-aliasing
 g.setRenderingHint(java.awt.RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, java.awt.RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
 //hvis rysteeffekt er i gang
 if(parent.shaking > 0){
  //sæt tælleren en tak ned
  parent.shaking--;
  //flyt hele billedet som tegnes lidt i en tilfælfig retning
  g.translate(Math.random()*5, Math.random()*5);
 }
 //sætter g til at tegne med gradient1 objektet
 g.setPaint(gp1);
 //tegner himlen udfyldt
 g.fill(r1);
 //sætter g til at tegne med gradient2 objektet
 g.setPaint(gp2);
 //tegner jorden udfyldt
 g.fill(r2);
 //kører igennem alle fjenderne
 for(int i = 0; i < parent.e.size(); i++){
  //tegner fjenden
  parent.e.get(i).paint(g);
 }
 //tegner spilleren
 parent.p.paint(g);
 //kører igennem alle skuddene
 for(int i = 0; i < parent.s.size(); i++){
  //tegner skuddet
  parent.s.get(i).paint(g);
 }
 //hvis spillet ikke er slut
 if(!parent.p.dead){
  //tegner alting relativt til punkt (25, 25)
  g.translate(25, 25);
  //sætter r3's længde til det antal liv man har tilbage
  r3.setRect(0, 0, parent.health, 25);
  //hvis man har mere end 225 liv tilbage
  if(parent.health > 225){
   //tegn grønt
   g.setPaint(java.awt.Color.GREEN);
  //ellers hvis man har mere end 100 liv tilbage
  }else if(parent.health > 100){
   //tegn gult
   g.setPaint(java.awt.Color.YELLOW);
  //ellers
  }else{
   //tegn rødt
   g.setPaint(java.awt.Color.RED);
  }
  //tegn r3 udfyldt
  g.fill(r3);
  //tegner med sort
  g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
  //tegn kanten til r3
  g.draw(r3);
  //hvis der er nedkøling på supervåbnet
  if(parent.cooldown > 0){
   //tegn 25 pixels længere nede
   g.translate(0, 25);
   //tegn med rødt
   g.setPaint(java.awt.Color.RED);
   //sætter r4's længde til at passe med nedkøling tilbage
   r4.setRect(0, 0, parent.cooldown, 5);
   //tegn r4 udfyldt
   g.fill(r4);
   //tegn med sort
   g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
   //tegn kanten til r4
   g.draw(r4);
   //sæt tegneudgangspunktet tilbage
   g.translate(0, -25);
  }
  //tegn relativt til midten af liv-måleren
  g.translate(225, 33);
   //sæt skrifttypen til f2
   g.setFont(f2);
   //opret et fontmetrics objekt til f2
   java.awt.FontMetrics fm = g.getFontMetrics();
   //tegn en streng med score og level midt på liv-måleren
   g.drawString("Score: "+parent.score+"  Level: "+parent.level, -fm.stringWidth("Score: "+parent.score+" : Level: "+parent.level)/2, -fm.getHeight()/2);
  //sæt tegneudgangspunkt tilbage
  g.translate(-225, -37);
  //sæt tegneudgangspunkt tilbage
  g.translate(-25, -25);
 }
 //hvis levelup nedtælleren er i gang
 if(parent.levelup > 0){
  //få en tilfældig værdi for rotation af teksten
  double rot = (Math.random()-0.5)/3;
  //hvis der er mindre end 50 frames tilbage af animationen
  if(parent.levelup < 50){
  //sæt positionen så at teksten i animationen kører op
  g.translate(250, 250-(-parent.levelup+50)*5);
  }else{
  //sæt tegneudgangspunktet midt på skærmen
  g.translate(250, 250);
  }
  //sæt skrifttypen til f1
  g.setFont(f1);
  //opret et fontmetrics objekt til f1
  java.awt.FontMetrics fm = g.getFontMetrics();
  //rotér rot grader
  g.rotate(rot);
  //skriv "LEVEL UP" midt på skærmen
  g.drawString("LEVEL UP", -fm.stringWidth("LEVEL UP")/2, -fm.getHeight());
  //rotér tilbage
  g.rotate(-rot);
  //sætter tegneudgangspunktet tilbage
  if(parent.levelup < 50){
  g.translate(-250, -(250-(-parent.levelup+50)*5));
  }else{
  g.translate(-250, -250);
  }
  //går en frame videre i animationen
  parent.levelup--;
 }
 //hvis spillet er helt slut og slutskærmen skal vises (når spillerens position er mere end 2000)
 if(parent.p.y > 2000){
  //sæt bevægelseshastigheden i y til 0
  parent.p.vy = 0;
  //sæt positionen til mere end 2000
  parent.p.y = 2001;
  //tegn hvidt
  g.setPaint(java.awt.Color.WHITE);
  //tegn rr1 fyldt
  g.fill(rr1);
  //tegn med sort
  g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
  //tegn kanten til rr1
  g.draw(rr1);
  //sætter skrifttypen til f1
  g.setFont(f1);
  //opretter et fontmetrics objekt
  java.awt.FontMetrics fm = g.getFontMetrics();
  //tegner strengen "GAME OVER!"
  g.drawString("GAME OVER!", 250-fm.stringWidth("GAME OVER!")/2, 175-fm.getHeight()/2);
  //tenger ens score
  g.drawString(""+parent.score, 250-fm.stringWidth(""+parent.score)/2, 275-fm.getHeight()/2);
  //sætter skrifttypen til f2
  g.setFont(f2);
  //ændrer fm til at tælle for den nye skrifttype
  fm = g.getFontMetrics();
  //tegner strengen "Final Score:"
  g.drawString("Final Score:", 250-fm.stringWidth("final Score:")/2, 220-fm.getHeight()/2);
  //tegner strengen "Quit" som står på knappen
  g.drawString("Comprar Con Paypal", 250-fm.stringWidth("Quit")/2-75, 345-fm.getHeight()/2);
  //tegner kanten til rr2
  g.draw(rr2);
 }
 //hvis spillet er på pause
 if(parent.pause){
  //sæt farven til hvid
  g.setPaint(java.awt.Color.WHITE);
  //tegner rr2 udfyldt
  g.fill(rr2);
  //sætter farven til sort
  g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
  //tegner kanten på rr2
  g.draw(rr2);
  //sætter skrifttypen til f2
  g.setFont(f2);
  //laver et fontmetricsobjekt
  java.awt.FontMetrics fm = g.getFontMetrics();
  //skriver "pause" på skærmen
  g.drawString("Pause", 250-fm.stringWidth("Pause")/2, 345-fm.getHeight()/2);
 }
 //sætter tegneudgangspunktet til musens position
 g.translate(parent.mouse_pos.x, parent.mouse_pos.y);
 //sætter stregtype til bs1
 g.setStroke(bs1);
 //sætter farven til sort
 g.setPaint(java.awt.Color.BLACK);
 //tegner de to linier til cursoren
 g.draw(s1);
 g.draw(s2);
 }
}luego por ultimo la clase Main donde colocamos el siguiente codigo:

/*
 * Main klassen, holder main metoden som bliver kaldt når programmet starter
 */
public class Main{
  public static void main(String[] args){
    
    
    
 //opretter en ny JFrame, til vinduet, og giver det titlen "Java spil"
 javax.swing.JFrame f = new javax.swing.JFrame("http://javayotros.blogspot.com/");
 //sætter vinduet til at kunne ses
 f.setVisible(true);
 //gør at programmet afslutter når vinduet lukkes
 f.setDefaultCloseOperation(f.EXIT_ON_CLOSE);
 //sætter at vinduet ikke kan ændre størrelse
 f.setResizable(false);
 /* transperant cursor script fra http://www.izyt.com/freode/viewcode.php?code=43 */
 int[] pixels = new int[16 * 16];
 java.awt.Image image = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(new java.awt.image.MemoryImageSource(16, 16, pixels, 0, 16));
 java.awt.Cursor transparentCursor = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(image, new java.awt.Point(0, 0), "invisiblecursor");
 f.setCursor(transparentCursor);
 /* end of script */
 //sætter layout til borderlayout
 f.getContentPane().setLayout(new java.awt.BorderLayout());
 //sætter vinduet til hele tiden at være over andre vinduer
 f.setAlwaysOnTop(true);
 //opretter en ny controller instans med vores frame som argument
 new Controller(f);
  }
}


ya eso es todo ejecutamos el main y a jugar :) comparta esta entrada por favor ;)

Post a Comment

0 Comments